Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Pozwolenie na budowę

2011-06-14

Pozwolenie na budowę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY

 

1)  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2)    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3)  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

4)  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5)    w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa wart. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

6)   w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a)  odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b)    audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;

7)    w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

    

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI

 


Termin i sposób załatwiania sprawy: 

do 65 dni od dnia złożenia wniosku 


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

          

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 91 43 43 546

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax 94 34 28 322  


Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego


Opłaty:

 

OPŁATA SKARBOWA

za pozwolenie na budowę:

ULGI I ZWOLNIENIA 

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych powyżej. 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

·       w sprawach budownictwa mieszkaniowego

·       w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·       budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·       budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
konto: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 


Uwagi:

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
W przypadku gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub grunt leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów.

 


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 28 i 36 w powiązaniu z art.32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:28:15 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:27:54 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:27:54 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 18241 razy.
historia wersji:
2016-03-31, 09:27:54 - Paweł Moliński
2014-04-11, 13:11:12 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:59:19 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:57:43 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 12:56:55 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 13:19:30 - Katarzyna Sołtysiak
2013-06-11, 10:00:43 - Paweł Moliński
2013-04-23, 09:35:19 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:19:25 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:18:58 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:12:44 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:28:15 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o pozwolenie na budowę.doc
rozmiar pliku: 47 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:22:08
Wniosek o pozwolenie na budowę.pdf
rozmiar pliku: 60.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:22:20
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
rozmiar pliku: 32.2 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 09:58:02
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
rozmiar pliku: 62.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 09:58:35
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:23:31
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:23:46
cofnij do druku na górę