Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

2011-06-14

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY

 

·             projekt budowlany uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego,

·             w zależności od zakresu wprowadzonych zmian opinie, uzgodnienia innych organów,

·             upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

Do wglądu: dziennik budowy

 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

do 65 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 914343546

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax: 94 34 28 322 


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego


Opłaty:

 

W zależności od wniosku

 

OPŁATA SKARBOWA

za pozwolenie na budowę:

1.      budynku przeznaczonego na wykonanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m² powierzchni użytkowej – 1,00 zł. (nie więcej niż 539,00 zł.)

2.      budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł.

3.      innego budynku – 48,00 zł.

4.      studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.

5.      budowli związanych z produkcja rolną – 112,00 zł.

6.      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł.

7.      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105,00 zł.

8.      innych budowli – 155,00 zł.

9.      urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł.

 

ULGI I ZWOLNIENIA 

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych powyżej. 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

·             w sprawach budownictwa mieszkaniowego

·             w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·             budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·             budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
konto: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 


Uwagi:

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1)  projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
4)zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5)ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6)wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
a)budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b)przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.
 
 
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3)nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

 

Lista załączników:

1.          oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna: 

Art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

 

 


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.doc
rozmiar pliku: 47 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:05
Wniosek o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
rozmiar pliku: 60.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:18
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
rozmiar pliku: 32.2 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:43
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
rozmiar pliku: 62.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:54
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:17:17
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:17:33
cofnij do druku na górę