Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

2011-06-14

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY

1.     upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

2.     w zgłoszeniu rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót

 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.          

 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

          

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

pok.226

tel. 91 43 03 470

fax 91 43 43 546

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, tel. 943428375 fax: 943428322

 


Tryb odwoławczy:

Przysługuje jedynie w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.          

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego


Opłaty:

BRAK OPŁATY

 


Uwagi:

1.     Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeśli rozbiórka tych obiektów:

·         może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

·         wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką

2.     Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

3.     Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce.

 

Są to obiekty budowlane:

Lista załączników:

zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

 


Podstawa prawna: 

Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
rozmiar pliku: 37.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 08:12:09
cofnij do druku na górę