Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

2011-06-13

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

ikonka przypisana do artykułu

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego

 

  1. Stosownie do art. 69 ust. 1a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późń. zm.) wojewodowie nadzorują wykonanie przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązku wynikającego z przepisu art. 69 ust. 1 przywołanej ustawy, t.j. składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
     
  2. Sposób realizacji tego obowiązku oraz zakres składanej informacji jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 4 grudnia 2003 r., Nr 206, poz. 2004). Jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałek województwa oraz organy wykonawcze związków jednostek samorządu terytorialnego) wymaganą ustawą informację za rok kalendarzowy, winny złożyć na zasadach określonych w cytowanym rozporządzeniu. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór formularza, który po odpowiednim wypełnieniu, stanowi informację o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego. Istnieje także możliwość pobrania formularza w wersji elektronicznej ze strony internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem www.msp.gov.pl.
     
  3. Obok informacji o prywatyzacji i przekształceniach mienia komunalnego za każdy kolejny rok kalendarzowy, równolegle (§ 2 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia) należy przekazać informację o stanie mienia komunalnego, załączoną do ostatniego projektu uchwały budżetowej przedstawionego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
     
  4. Stosownie do przepisów rozporządzenia, przekazanie przedmiotowych informacji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz do wiadomości Wojewody Zachodniopomorskiego, powinno być zrealizowane zarówno w formie druku, jak i zapisu elektronicznego, w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Więcej informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.


cofnij do druku na górę