Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału

Piotr Domagalski
pokój 75
tel. 91 4303 243
fax 91 4335 531

e-mail: s@zuw.szczecin.uw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

Justyna Borzym
pokój 74
tel. 91 4303 243 
fax 91 4335 531

e-mail: s@zuw.szczecin.uw.gov.pl

 

Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

tel. 91 4303 328 - kierownik Oddziału

Stanowiska ds. związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku

tel. 91 4303 539
tel. 91 4303 233

Stanowiska ds. związanych z nadzorem i kontrolą w ośrodkach pomocy społecznej, w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej

tel. 91 4303 757
tel. 91 4303 238

Stanowiska ds. związanych z nadzorem i kontrolą w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej

tel. 91 4303 354
tel. 91 4303 337

Stanowiska ds. związanych z funkcjonowaniem środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia
tel. 91 4303 249
tel. 91 4303 328

Stanowisko ds. związanych ze współpracą Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej

tel. 91 4303 238

Delegatura Urzędu:

Stanowiska ds. związanych z nadzorem i kontrolą w ośrodkach pomocy społecznej, w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia

tel. 94 3428 361
tel. 94 3428 397

 

Oddział do Spraw Budżetu i Sprawozdawczości

tel. 91 4303 489 - kierownik Oddziału

Stanowiska ds. związanych z realizacją Programu „Maluch +”

tel. 91 4303 489
tel. 91 4303 257

Stanowiska ds. związanych z finansowaniem świadczeń wychowawczych – „Program 500+”

tel. 91 4303 229 (gminy)
tel. 91 4303 210 (powiaty)

Stanowisko ds. związanych z finansowaniem:
- świadczeń rodzinnych
- funduszu alimentacyjnego
- zasiłków dla opiekuna
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

tel. 91 4303 239

Stanowisko ds. związanych z realizacją Programów:
- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Program
- "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
oraz z dofinansowaniem kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej

tel. 91 4303 310

Stanowisko ds. związanych z finansowaniem:
- składek zdrowotnych od zasiłku stałego
- zasiłków okresowych
- zasiłków stałych
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego
- zasiłków celowych z pomocy społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

tel. 91 4303 245

Stanowisko ds. związanych z :
- finansowaniem bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej
- realizacją Programu „Opieka 75 +”

tel. 91 4303 425

Stanowiska ds. związanych z „Kartą Dużej Rodziny”

tel. 91 4303 310
tel. 91 4303 425

Stanowiska ds. związanych z realizacją ustawy „Za życiem”

tel. 91 4303 239
tel. 91 4303 245


Stanowiska ds. związanych z realizacją Programu „Senior+”

tel. 91 4303 236
tel. 91 4303 211

Stanowisko ds. związanych z finansowaniem:
- składek na ubezpieczenie zdrowotne
- specjalistycznych usług opiekuńczych
- zasiłków i pomocy dla cudzoziemców
- pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach i rodzinach zastępczych

tel. 91 4303 211

Stanowisko ds. związanych z finansowaniem:
- bieżącej działalności Środowiskowych Domów Samopomocy i Powiatowych Ośrodków Wsparcia
- zadań z zakresu rozwoju sieci mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

tel. 91 4303 257
tel. 91 4303 245

Stanowisko ds. związanych z finansowaniem:
- bieżącej działalności ośrodków adopcyjnych
- zadań z zakresu programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie

tel. 91 4303 229

Administrator wojewódzki :

- Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)
- Empatia (Moduł Zarządzania Tożsamością
- Rejestr Żłobków
- Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS)

tel. 91 4303 236
tel. 91 4303 489

 

Oddział Rynku Pracy

tel. 91 4303 496 -kierownik Oddziału

Stanowiska ds. rozpatrywania odwołań od decyzji organu I instancji w sprawach dotyczących bezrobocia oraz nadzór nad urzędami pracy, w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, przyznawania statusu centrum integracji społecznej i prowadzenie rejestru klubów integracji społecznej, w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

tel. 91 4303 496
tel. 91 4303 313
tel. 91 4303 314

Stanowiska ds. wydawania zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, rozpatrywanie wniosków w sprawach przyznania statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej, w zakresie wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

tel. 91 4303 455
te. 91 4303 490

Delegatura Urzędu:

Stanowiska ds. rozpatrywania odwołań od decyzji organu I instancji w sprawach dotyczących bezrobocia oraz nadzór nad urzędami pracy, w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

tel. 94 3428 391
tel. 94 3428 367

 

Oddział do Spraw Rodziny

tel. 91 4303 625 - kierownik Oddziału

Stanowiska ds. związanych z kontrolą w gminach, powiatach, powiatowych centrach pomocy rodzinie/organizatorach rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodkach pomocy społecznej/podmiotach organizujących pracę z rodziną, w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sprawozdania CAS – WRISPZ - P

tel. 91 4303 256
tel. 91 4303 630

 

Stanowiska ds. związanych z kontrolą placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych, kontrolą samorządu województwa w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sprawozdania CAS – WRISPZ - M

tel. 91 4303 626
tel. 91 4303 628

Stanowiska ds. związanych z nadzorem i kontrolą w gminach, powiatach, samorządzie województwa
w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kontrolą w gminach dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego, sprawozdanie CAS – niebieskie karty

tel. 91 4303 339
tel. 91 4303 742
tel. 91 4303 617

Delegatura Urzędu:

Stanowiska ds. związanych z kontrolą w gminach, ośrodkach pomocy społecznej/podmiotach organizujących pracę z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z kontrolą placówek wsparcia dziennego, sprawozdanie CAS WRiSPZ - G

tel. 94 3428 325
tel. 94 3428 256

Stanowiska ds. związanych z nadzorem i kontrolą w gminach i powiatach w zakresie wynikającym
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kontrolą w gminach dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego, sprawozdanie CAS – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tel. 94 3428 262
tel. 94 3428 250

 

 

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:39:36 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-06-01 o godzinie: 11:15:52 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-06-01 o godzinie: 11:15:52 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 53794 razy.
historia wersji:
2018-06-01, 11:15:52 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:28:42 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:17:02 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:15:56 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:13:49 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:11:41 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:10:29 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:09:30 - Agnieszka Pokładowska
2018-04-06, 13:01:24 - Agnieszka Pokładowska
2017-01-17, 09:08:34 - Agnieszka Pokładowska
2017-01-09, 11:33:15 - Agnieszka Pokładowska
2017-01-09, 11:32:46 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-28, 15:13:54 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-28, 15:12:38 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-28, 15:11:59 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-23, 14:51:44 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-23, 14:50:04 - Agnieszka Pokładowska
2016-11-21, 09:10:53 - Agnieszka Pokładowska
2016-06-27, 12:59:58 - Agnieszka Pokładowska
2016-06-27, 12:53:59 - Maria-Magdalena Jaszczyk
2016-06-27, 11:00:00 - Agnieszka Pokładowska
2016-06-27, 10:55:24 - Agnieszka Pokładowska
2016-06-27, 10:52:39 - Agnieszka Pokładowska
2016-06-27, 10:51:27 - Agnieszka Pokładowska
2016-04-18, 11:12:14 - Paweł Pacała
2016-04-18, 11:11:34 - Paweł Pacała
2016-02-12, 10:11:15 - Tomasz Zarębski
2016-02-12, 10:07:52 - Tomasz Zarębski
2016-02-12, 10:07:17 - Tomasz Zarębski
2016-02-12, 10:02:27 - Tomasz Zarębski
2016-02-12, 10:01:49 - Tomasz Zarębski
2016-01-18, 13:22:33 - Tomasz Zarębski
2015-04-27, 14:30:03 - Piotr Pieleszek
2015-04-27, 13:50:49 - Piotr Pieleszek
2015-04-23, 12:15:27 - Tomasz Zarębski
2015-04-20, 10:34:31 - Tomasz Zarębski
2015-02-18, 14:14:03 - Piotr Pieleszek
2015-02-17, 14:20:42 - Piotr Pieleszek
2015-02-17, 14:20:13 - Piotr Pieleszek
2015-02-17, 14:11:04 - Piotr Pieleszek
2015-02-17, 14:10:47 - Piotr Pieleszek
2015-02-17, 09:13:43 - Tomasz Zarębski
2015-02-17, 09:13:22 - Tomasz Zarębski
2015-02-17, 09:12:31 - Tomasz Zarębski
2015-02-17, 09:07:30 - Tomasz Zarębski
2015-02-11, 15:24:29 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:07:40 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:07:01 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:05:51 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:04:45 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 14:54:46 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 14:54:27 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 14:49:34 - Piotr Pieleszek
2014-08-05, 08:27:57 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 14:28:11 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 14:25:53 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 14:25:17 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 14:22:55 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 14:22:22 - Tomasz Zarębski
2014-07-03, 12:19:21 - Tomasz Zarębski
2014-03-20, 12:38:55 - Tomasz Zarębski
2014-01-08, 11:48:38 - Tomasz Zarębski
2014-01-07, 12:32:24 - Tomasz Zarębski
2014-01-07, 12:21:43 - Tomasz Zarębski
2013-06-19, 11:19:37 - Tomasz Zarębski
2013-06-19, 11:18:16 - Tomasz Zarębski
2013-04-10, 08:05:28 - Tomasz Zarębski
2013-04-09, 09:21:10 - Tomasz Zarębski
2013-03-21, 08:38:02 - Tomasz Zarębski
2013-03-21, 08:37:08 - Tomasz Zarębski
2013-03-21, 08:12:08 - Tomasz Zarębski
2013-03-20, 12:17:32 - Piotr Pieleszek
2013-01-31, 11:06:36 - Tomasz Zarębski
2013-01-31, 11:02:58 - Tomasz Zarębski
2013-01-31, 11:02:21 - Tomasz Zarębski
2012-12-06, 10:33:49 - Tomasz Zarębski
2012-12-06, 10:32:47 - Tomasz Zarębski
2012-10-19, 09:07:56 - Tomasz Zarębski
2012-10-19, 07:41:55 - Tomasz Zarębski
2012-10-19, 07:38:11 - Tomasz Zarębski
2012-10-01, 08:56:16 - Tomasz Zarębski
2012-09-06, 13:33:45 - Piotr Pieleszek
2012-09-06, 13:28:27 - Piotr Pieleszek
2012-09-03, 08:57:58 - Tomasz Zarębski
2012-09-03, 08:56:41 - Tomasz Zarębski
2012-07-30, 09:47:47 - Piotr Pieleszek
2012-06-14, 14:40:45 - Piotr Pieleszek
2012-06-14, 11:00:12 - Piotr Pieleszek
2012-06-14, 10:58:38 - Piotr Pieleszek
2012-06-14, 10:58:24 - Piotr Pieleszek
2012-01-26, 14:31:36 - Piotr Pieleszek
2012-01-26, 14:30:11 - Piotr Pieleszek
2012-01-26, 14:28:54 - Piotr Pieleszek
2011-09-29, 12:30:00 - System Administrator
2011-05-13, 14:36:47 - System Administrator
2011-05-06, 10:39:36 - System Administrator
cofnij do druku na górę