ZUW Szczecin. Sprawy Paszportowe

Paszporty:
Poradnik podróżnika
Punkty paszportowe
Pytania i odpowiedzi
Składanie wniosku o paszport
System informacyjny Schengen II

Dla Cudzoziemców

Sprawy Paszportowe

UWAGA !

Informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Terenowe Punkty Paszportowe znajdujące sie w

Starostwie Powiatowym w Wałczu  jak również w Urządzie Miasta w Świnoujściu będą nieczynne.

W związku z tym, sprawy paszportowe jak również sprawy cudzoziemców można w tym dniu załatwiać w pozostałych punktach paszportowych na terenie województwa zachodniopomorskiego


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z dniem 10 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z dnia 9sierpnia 2013 r. poz. 1038), która dostosowuje prawo polskie do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

Zmieniona Ustawa zwolnienia dzieci do 12 roku życia z pobierania odcisków palców
i umieszczania ich obrazu w wydawanych paszportach.

 

Ustawa dostosowuje także przepisy polskie w zakresie wydawania paszportów tymczasowych. Rozporządzenie unijne w art. 1 pkt 2b dopuszcza wydawanie paszportów tymczasowych osobom, od których fizycznie i chwilowo niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

W takim przypadku przesłanką do wydania paszportu tymczasowego na okres do 12 miesiecy będzie brak możliwości pobrania odcisków któregokolwiek z palców, z zastrzeżeniem że przeszkoda ta ma charakter czasowy, przejściowy.Numerki zamiast kolejki

 

Elektroniczny system kolejkowy  działa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim  w Szczecinie.


Według numerów pobranych wraz z biletami są obsługiwane osoby składające wnioski paszportowe i odbierające gotowy dokument. Na bilecie, oprócz numeru, według którego osoba będzie mogła załatwić swoją sprawę, znajdą się także informacje o liczbie osób oczekujących w kolejce, a także wymaganych dokumentach.


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 17 stycznia 2013 r. możemy złożyć wniosek paszportowy i odebrać dokument w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania. 


Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokumentu w nagłych przypadkach, związanych ze swoją pracą zawodową (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). O taki paszport można ubiegać się w też nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. bowiem od sierpnia 2006 stosowana jest zasada" jedna osoba-jeden paszport" i od tego czasu nie dokonywano wpisów dzieci do paszportów rodziców.


Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 r. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

Od tego dnia dokumentem podróży dla dziecka może być paszport, paszport tymczasowy oraz w zależności od celu podróży- dowód osobisty dziecka.

        

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

 

Paszport rodzica zachowuje swoją ważność do daty w nim określonej. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nowe wzory paszportów


Od 1 września 2011r. zostały wprowadzone nowe wzory paszportów, paszportów służbowych, paszportów dyplomatycznych oraz paszportów tymczasowych. Polskie paszporty zawierają teraz m.in. tłumaczenia objaśnień danych personalnych w 20 językach Unii Europejskiej oraz informację o tym, że na terytorium państwa niebędącego członkiem UE polski obywatel ma prawo skorzystać z pomocy dyplomatyczno-konsularnej każdego z państw UE. Zmiany te wprowadza rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Do dokumentów paszportowych wprowadzono informację, iż na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, w którym nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, obywatel polski może skorzystać z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich UE. Umieszczenie tej informacji jest realizacją postanowień art. 23 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i ma pomóc obywatelom polskim w korzystaniu z pomocy dyplomatyczno-konsularnej innych państw członkowskich UE.

W nowych wzorach paszportów, paszportów tymczasowych, paszportów służbowych i dyplomatycznych do 17 języków urzędowych UE dodano trzy kolejne - bułgarski, irlandzki i rumuński. Dzięki temu, objaśnienia danych zawartych w dokumentach paszportowych, będą teraz przetłumaczone na 20 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Dokumenty paszportowe wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

UWAGA !

Informujemy, że wniosek o wydanie dokumentu paszportowego może być złożony jedynie na oryginalnym formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz. U z 2010r. Nr 152,poz 1026 z późn.zm).

Wnioski pobierane drogą elektroniczną  nie mogą być honorowane. Umieszczenie wzoru formularza wniosku na stronie internetowej urzędu ma jedynie zapoznać ewentualnego wnioskodawcę z poszczególnymi rubrykami, tak aby jego wypełnienie w Oddziale Paszportowym WSO i C nie stwarzało klientom większych trudności.

Bezpłatne formularze  wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego są dostępne z Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze Urzędu w Koszalinie oraz zamiejscowych punktach paszportowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi 

 • Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.
 • Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.
 • Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br – poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.
 • Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport.
 • Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuży załatwianie sprawy paszportowej.
 • Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne).
 • Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.
 • Czas oczekiwania na wydanie paszportu oraz opłaty za jego wydanie nie ulegną zmianie.        


Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. – bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r. 

Wobec wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej, w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który  wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.


OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE WZORY PASZPORTÓW   

Aktualnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posługują się czterema rodzajami dokumentów.
Paszporty zachowują ważność do daty określonej wewnątrz dokumentu.
Nie ma obowiązku wymiany poprzednio wydanych paszportów na wzór obecny- paszport biometryczny.
Paszport biometryczny wydawany od 28 sierpnia 2006r. (posiada znak graficzny w dolnej części okładki) 


 
Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13.07.2006 r o dokumentach paszportowych ( tekst jednolity z 2013 r poz 268),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010r Nr 152 poz.1026 z późn.zm)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25 poz. 126)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz. U z 2010r. Nr 26 poz 131)

 

 Galeria zdjęć: