ZUW Szczecin. Sprawy Paszportowe

Paszporty:
Poradnik podróżnika
Punkty paszportowe
Pytania i odpowiedzi
Składanie wniosku o paszport
System informacyjny Schengen II

Paszporty

Sprawy Paszportowe
 

10 października 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 1038), która dostosowuje prawo polskie do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

Zmieniona Ustawa zwolnienia dzieci do 12 roku życia z pobierania odcisków palców
i umieszczania ich obrazu w wydawanych paszportach.

 

Ustawa dostosowuje także przepisy polskie w zakresie wydawania paszportów tymczasowych. Rozporządzenie unijne w art. 1 pkt 2b dopuszcza wydawanie paszportów tymczasowych osobom, od których fizycznie i chwilowo niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

W takim przypadku przesłanką do wydania paszportu tymczasowego na okres do 12 miesiecy będzie brak możliwości pobrania odcisków któregokolwiek z palców, z zastrzeżeniem że przeszkoda ta ma charakter czasowy, przejściowy. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 17 stycznia 2013 r. możemy złożyć wniosek paszportowy i odebrać dokument w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania. 


Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokumentu w nagłych przypadkach, związanych ze swoją pracą zawodową (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). O taki paszport można ubiegać się w też nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe wzory paszportów


Od 1 września 2011r. zostały wprowadzone nowe wzory paszportów, paszportów służbowych, paszportów dyplomatycznych oraz paszportów tymczasowych. Polskie paszporty zawierają teraz m.in. tłumaczenia objaśnień danych personalnych w 20 językach Unii Europejskiej oraz informację o tym, że na terytorium państwa niebędącego członkiem UE polski obywatel ma prawo skorzystać z pomocy dyplomatyczno-konsularnej każdego z państw UE. Zmiany te wprowadza rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Do dokumentów paszportowych wprowadzono informację, iż na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, w którym nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, obywatel polski może skorzystać z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich UE. Umieszczenie tej informacji jest realizacją postanowień art. 23 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i ma pomóc obywatelom polskim w korzystaniu z pomocy dyplomatyczno-konsularnej innych państw członkowskich UE.

W nowych wzorach paszportów, paszportów tymczasowych, paszportów służbowych i dyplomatycznych do 17 języków urzędowych UE dodano trzy kolejne - bułgarski, irlandzki i rumuński. Dzięki temu, objaśnienia danych zawartych w dokumentach paszportowych, będą teraz przetłumaczone na 20 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Dokumenty paszportowe wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

UWAGA !

Informujemy, że wniosek o wydanie dokumentu paszportowego może być złożony jedynie na oryginalnym formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz. U z 2010r. Nr 152,poz 1026 z późn.zm).

Wnioski pobierane drogą elektroniczną  nie mogą być honorowane. Umieszczenie wzoru formularza wniosku na stronie internetowej urzędu ma jedynie zapoznać ewentualnego wnioskodawcę z poszczególnymi rubrykami, tak aby jego wypełnienie w Oddziale Paszportowym WSO i C nie stwarzało klientom większych trudności.

Bezpłatne formularze  wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego są dostępne z Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze Urzędu w Koszalinie oraz zamiejscowych punktach paszportowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY WZÓR PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO

Aktualnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posługują się trzema rodzajami dokumentów.
Paszporty zachowują ważność do daty określonej wewnątrz dokumentu.
Nie ma obowiązku wymiany poprzednio wydanych paszportów na wzór obecny- paszport biometryczny.


 

Paszport biometryczny wydawany od 28 sierpnia 2006r. (posiada znak graficzny w dolnej części okładki) uprawnia do wjazdu na teren Kanady bez wiz.


 
Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 13.07.2006 r o dokumentach paszportowych ( tekst jednolity z 2013 r poz 268),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010r Nr 152 poz.1026 z późn.zm)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25 poz. 126)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz. U z 2010r. Nr 26 poz 131)

 

 Galeria zdjęć: