Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia w roku 2019
 

28 grudnia 2018 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa zachodniopomorskiego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

W związku z powyższym informacje o obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88 i MZ-89 za rok 2018, wynikającym z załącznika nr 1.29 „Zdrowie i ochrona zdrowia” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471), można uzyskać w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków oraz pod numerami telefonów: 

Rodzaj formularza Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail
MZ-11 Katarzyna Motyka
Katarzyna Borysiak
Joanna Jurek
12 36 10 114
12 33 49 866
12 36 10 138
K.Motyka@stat.gov.pl
K.Borysiak@stat.gov.pl
J.Jurek@stat.gov.pl
MZ-15 Sylwia Duda
Anna Jasiówka
Katarzyna Motyka
12 36 10 102
12 36 10 127
12 36 10 114
S.Duda@stat.gov.pl
A.Jasiowka@stat.gov.pl
K.Motyka@stat.gov.pl
MZ-14
MZ-19
MZ-24
MZ-30
Katarzyna Motyka 12 36 10 114 K.Motyka@stat.gov.pl
MZ-29
MZ-29A
Katarzyna Gadocha
Katarzyna Motyka
Piotr Woch
12 33 49 868
12 36 10 114
12 33 49 851
K.Gadoch@stat.gov.pl
K.Motyka@stat.gov.pl
P.Woch@stat.gov.pl
MZ-88
MZ-89
Małgorzata Banach
Jolanta Joniec
Genowefa Krawczyk
Sławomir Wojcieszczak
12 65 63 155 w. 22
12 65 63 155 w. 17
12 65 63 155 w. 15
12 65 63 155 w. 13
M.Banach@stat.gov.pl
J.Joniec@stat.gov.pl
G.Krawczyk@stat.gov.pl
S.Wojcieszczak@stat.gov.pl

 

Podmiotem wskazanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do koordynowania prac związanych z przeprowadzeniem badań statystycznych dotyczących leczonych w poradniach gruźlicy i chorób płuc z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-13 jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

 

Badanie Chorobowości Szpitalnej
 

Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów-oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej, zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych zobowiązane są do wypełniania karty statystycznej szpitalnej ogólnej MZ/Szp-11 dla każdej osoby hospitalizowanej.
Podstawą prawną dla prowadzenia badania w 2019 r. jest Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471).
Pliki z danymi należy przekazywać raz w miesiącu do 20 dni po okresie sprawozdawczym do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (https://stat.pzh.gov.pl). 
 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych


Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845 z późn. zm.) przepisem art. 23 ust. 2 pkt 4 nakłada obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.
Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej należy przekazywać poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSOZ) dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym w następujących sprawozdaniach:

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (91) 430 32 69.
 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula RODO - Obsługa Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
format pliku pdf .pdf
137.8 kB
2019-09-13, 13:59:35
2
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 649)
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 14:25:25
3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426) - rozporządzenie zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
format pliku html .html
kB
2017-01-20, 11:52:16
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r., poz. 173)
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 14:27:35
5
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 14:29:18
6
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r., poz. 408 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 14:30:38
cofnij do druku na górę