ZUW Szczecin. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

Paszporty:
Poradnik podróżnika
Punkty paszportowe
Pytania i odpowiedzi
Składanie wniosku o paszport
System informacyjny Schengen II

Paszporty

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej


Nazwa procedury: WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

PODSTAWA PRAWNA
 
  1. Ustawa z dnia 13.07.2006 r o dokumentach paszportowych( tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r. poz 268 ),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2010r. w sprawie dokumentów        paszportowych (Dz. U. 152 poz.1026)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 09.02.2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15-02-2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz.U.26 poz. 131)
 

 
 
Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego.
 
W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 
Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1.    wypełniony wniosek paszportowy –  podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, winien być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce jak i nie wykraczał poza nie,
2.    kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym  tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii: fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami; nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 
Zgodnie z § 3 Rozp. MSW i A z dnia 16-08-2010r.
·          Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
·        Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
·        Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o  przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3.     oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej,
 
Ponadto do wglądu:
 
·       ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty
          .       ostatnio posiadany paszport /jeżeli był już wydany/,
·       odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia- w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
·      
UWAGA! 
·         w przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą, zgodę na wydanie paszportu rodzic może wyrazić jedynie przed:
       - polskim konsulem,
       - notariuszem,
·         w przypadku gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone, należy przedstawić aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
·         w przypadku śmierci jednego z rodziców akt zgonu rodzica.
·         W pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 91 43 03 739
 
 
 
POZOSTAŁE WYMOGI

Termin i sposób załatwiania spraw:
 
Termin oczekiwania na wydanie paszportu: 1 miesiąc
 
-   Czas przyjmowania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wynosi około -  10  minut.
-   Czas wydawania paszportu wynosi około - 5 minut
 

 
Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
NAZWA WYDZIAŁU
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
                                                           
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin
 
KONTAKT
Poniedziałek         w godz. 7:45 – 16.45
Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 
- składanie wniosków o wydanie dokumentów paszportowych – stanowiska – 89 – 90
- wydawanie paszportów – pokój – 91
 
Informacja paszportowa – tel. 91 4303 – 769
 
faks    91 4 225 - 712
 
,
 
Kasa przyjmująca opłaty paszportowe czynna
poniedziałek    7:45-16:30
wtorek - piątek  8:00-14:45
przerwa  12:00-12:30
 
W czasie przerwy opłaty paszportowe można dokonywać w kasie głównej Urzędu
 
  


Galeria zdjęć: