ZUW Szczecin. Paszport dla osoby małoletniej
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Paszporty

Paszport dla osoby małoletniej
 

 

Uwaga! Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego.

 

Jak uzyskać paszport?

Wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni.


W Szczecinie

wnioski paszportowe przyjmowane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowiskach 1-6, w pokojach 89 i 90.

Gotowe paszporty wydawane są na stanowiskach 7-8, w pokoju 91.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 7.45-16.45
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

 

W Koszalinie


wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w pokojach 130 i 132.

Gotowe paszporty wydawane są w pokoju 137.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 7.45-17.45
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 7.45-15.00.
 

 

Dokumenty w sprawach paszportowych można także złożyć oraz odebrać gotowy paszport w terenowych punktach paszportowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Adresy oraz numery telefonów punktów paszportowych w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu dostępne są w zakładce „Punkty paszportowe

 

Wniosek może także złożyć jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych. W takim przypadku do wniosku dołącza się pisemną zgodę drugiego z rodziców lub opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgoda drugiego rodzica nie jest potrzebna jeżeli na podstawie orzeczenia sądu został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

W przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą, zgodę na wydanie paszportu rodzic może wyrazić jedynie przed: polskim konsulem lub notariuszem.

W przypadku gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone, należy przedstawić aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

W przypadku śmierci jednego z rodziców należy przedstawić akt zgonu rodzica.

W pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 91 43 03 739.

Odebrać paszport dla małoletniego może jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.


Co należy przygotować?

 1. Wypełniony wniosek paszportowy.
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Na wniosku w punkcie 11 podpis składają dzieci powyżej 13 roku życia. Podpis musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.
  W przypadku składania wniosku o paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia ramkę na podpis pozostawia się pustą.

 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm.
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogu: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej.
  Informacje o płatach za paszport znajdują się poniżej.

 4. Dokumenty dodatkowe:
 • ważny paszport lub ważny dowód osobisty,
 • ostatnio posiadany paszport (jeżeli był już wydany),
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu.

 

Ile czasu trwa złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu?

Przyjmowania wniosku o wydanie paszportu trwa około 10 minut.
Wydawanie gotowego paszportu trwa około 5 minut.


Jak długo czeka się na paszport?

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.

 

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Podstawowa opłata za paszport dla dzieci od 0 do 13 roku życia wynosi 60 zł.

Podstawowa opłata dla małoletnich powyżej 13 roku życia wynosi 140 zł.

50% zniżki przysługuje uczniom i studentom oraz osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego.

Uprawnienie do opłaty ulgowej, np.legitymację szkolną, emeryta,należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu.

 

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie urzędu, czynnej:

Szczecin: poniedziałek: 7.45-16.30
od wtorku do piątku: 8.00-14.45
przerwa 12.00-12.30 - w czasie przerwy opłaty paszportowe można wnieść w kasie głównej urzędu;

Koszalin: poniedziałek: 7.30-17.30
od wtorku do piątku: 7.30-14.50

lub na rachunek bankowy, ponosząc związane z tym koszty, na numer konta:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata paszportowa".

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 268 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz. 1026).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz.U.26 poz. 131).


Galeria zdjęć: