Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Portal Dobrych Inwestycji - Programy Rządowe - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

2019-08-01

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Ogłoszenie o naborze wniosków o objęcie w roku budżetowym 2019 dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123), ogłaszam nabór wniosków o objęcie w roku budżetowym 2019 dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury, kwota środków przewidzianychdla województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów a zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 roku, wynosi 17 919 057,25 zł.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu.

Dopłata wynosi nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

 

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do dnia 12 sierpnia br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie).

II. Wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie i jego wzór

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i definicjami tam zawartymi. Wzór wniosków stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 1. Wniosek o dofinansowanie zadania składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, związek metropolitarny, województwo.
 2. Wysokość dofinansowania zadania nie może przekroczyć 1,00 zł do 1 wozokilometra.
 3. Wniosek może dotyczyć jednej, bądź większej liczby uruchamianych linii.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
 5. Wniosek musi być podpisany przez osoby (osobę) uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wnioskodawcy oraz przez Skarbnika. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jednoznacznie upoważniać do czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 6. Załączniki do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
 7. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie:
  a) został złożony po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
  b) zawiera oczywiste omyłki
  - nie podlega rozpatrzeniu.
 8. Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Rozpatrując wniosek Wojewoda bierze pod uwagę:
  1) powierzchnię obszaru właściwości organizatora,
  2) liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora ,
  3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  6) realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy,
  7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku.
 9. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności :

  1) gminom,
  2) związkom międzygminnym,
  3) związkom powiatowo – gminnym,
  4) powiatom,
  5) związkom powiatów,
  6) województwom.
 10. W przypadku gdy wnioski uzyskały taką samą ocenę, decydującym kryterium będzie wskaźnik dochodów podatkowych.

III. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej należy składać na adres: Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 pok. 212, 70-502 Szczecin.
Wnioski można składać również w formie elektronicznej przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka), jednak wszystkie przekazane w ten sposób dokumenty winne być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.

Dokumenty programowe, wzór wniosku o dofinansowanie i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


Punkt kontaktowy:

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4 (pok. 217),
70-502 Szczecin,

tel. 91 43 03 753 faks: 91 43 03 531, email: ir@szczecin.uw.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela: Urszula Gajewska - kierownik Oddziału, tel. 91 43 03 661, e-mail: ugajewska@szczecin.uw.gov.pl


Zobacz również artykuły:

1
Fundusz Autobusowy - pytania i odpowiedzi

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór wniosku
format pliku xlsx .xlsx
14.6 kB
2019-08-02, 08:36:01
2
Ustawa z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
format pliku pdf .pdf
246.6 kB
2019-08-05, 08:21:02
cofnij do druku na górę