Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Gospodarka wodna - Spółki Wodne i Związki Spółek Wodnych

2019-04-11

Spółki Wodne i Związki Spółek Wodnych

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda (art. 444 ust. 2 ustawy).
Spółki wodne / związki spółek wodnych prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Najważniejsze obowiązki Związków Spółek Wodnych w zakresie nadzoru wojewody.

Nadzór wojewody polega przede wszystkim na kontroli zgodności działalności statutowej związku spółek wodnych z przepisami prawa oraz podejmowanych przez organy związku uchwał.
Zarząd związku przedkłada wojewodzie uchwały organów związku spółek wodnych w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Stosownie do art. 462 ust. 3 ustawy Prawo wodne uchwały organów związku spółek wodnych sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. Ponadto wojewoda właściwy miejscowo dla siedziby związku spółki wodnej zatwierdza statut tego związku w drodze decyzji, przepisy stosuje się odpowiednio do zmiany statutu związku spółki wodnej.
Stosownie do art. 450 ustawy Prawo wodne wszelkie zmiany danych w zakresie: nazwy, siedziby, adresu i przedmiotu działania związku spółek wodnych, imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania związku, czasu trwania związku spółek wodnych oraz danych dotyczących decyzji wojewody o zatwierdzeniu statutu, zarząd związku spółek wodnych zgłasza Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Spółki wodne – dotacje podmiotowe

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja (art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne).
Dotacje podmiotowe dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego udzielane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wnioski o dotacje podmiotową składane są na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Procedury dotyczące udzielania dotacji zawarto w załączniku poniżej: Dotacje dla SW - procedury w 2019.

Wnioski o dotację podmiotową wojewody w 2019 roku można było składać do 10 czerwca 2019 r.
Wykorzystanie środków dotacji następuje w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r. Tryb i terminy przekazywania dotacji oraz zasady wydatkowania środków dotacji, sposób rozliczenia i kontroli prawidłowości realizacji przez spółkę wodną określa umowa dotacji.

Spółka wodna zobowiązana jest do protokolarnego odbioru końcowego wykonanych robót. Rozliczenie dotacji podmiotowej za dany rok składane jest w terminie do 15 stycznia 2020 roku. Wraz z rozliczeniem składany jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót. Wzór rozliczenia jest załącznikiem do umowy dotacji (dostępny także do pobrania poniżej). Wzoru protokołu odbioru końcowego wykonanych robót nie opracowano i nie stanowi on części umowy.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Dotacje dla SW - procedury w 2019
format pliku doc .doc
77 kB
2019-04-11, 13:46:12
2
Wzór umowy dotacji dla SW
format pliku doc .doc
72.5 kB
2019-04-11, 10:56:06
3
Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej dla SW
format pliku doc .doc
58 kB
2019-05-16, 09:37:49
4
Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2019 r.
format pliku doc .doc
77 kB
2019-05-17, 10:25:22
cofnij do druku na górę