ZUW Szczecin. Wydział Kontroli
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Dyrektor Wydziału
Marta Zagórska

pokój 324
tel.  91 4303-554
fax. 91 4303-522
email: wk@szczecin.uw.gov.pl


Sekretariat
Alicja Wójcicka
pokój 323
tel.  91 4303-554
fax. 91 4303-522
email: wk@szczecin.uw.gov.pl

Oddział Kontroli Finansowej
Łukasz Brzostowski - kierownik Oddziału
pokój 328
tel.  91 4303-994
email: lbrzostowski@szczecin.uw.gov.pl


Oddział Koordynacji i Realizacji Kotnroli
Anna Dąbska -
kierownik Oddziału
pokój 322
tel.  91 4303-495
email: adabska@szczecin.uw.gov.pl
 

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU KONTROLI

Dyrektor Wydziału kieruje całokształtem pracy Wydziału.

Wydział Kontroli składa się z Oddziału Kontroli Finansowej oraz Oddziału Koordynacji Realizacji Kontroli.

Oddział Kontroli Finansowej

Do głównych zadań Oddziału należy prowadzenie kontroli w zakresie finansowym, które obejmują:

1. prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa;

2. gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie w zakresie: 

3. działalność organów samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie wykonywania zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa – pod względem:

Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli

Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli realizuje zadania związane z  koordynowaniem działalności kontrolnej Urzędu Wojewódzkiego oraz  prowadzeniem kontroli zewnętrznych.

W zakresie nadzorowania i koordynacji systemu kontroli  do zadań Oddziału należy:

1. współdziałanie z wydziałami Urzędu w ustalaniu kierunków kontroli i instruktażu;

2. opracowywanie sprawozdań, zestawień, analiz i raportów z działalności kontrolnej;

3. nadzorowanie realizacji rocznego planu kontroli Urzędu Wojewódzkiego;

4. prowadzenie spraw w obszarze doskonalenia warsztatu kontrolera.

W zakresie realizacji kontroli zewnętrznych, Oddział prowadzi czynności sprawdzające, które obejmują:

1. jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do:

2. organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostki podległych i nadzorowanych przez te organy - w zakresie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

3. organy niezespolonej administracji rządowej - w zakresie zadań wynikających w ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tych ustawach;

4. działalność tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności – w zakresie prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia na tłumaczenia wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej;

5. działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.

Oprócz ww. zakresów przypisanych tematycznie do Oddziałów, Oddziały te, zajmują się również prowadzeniem kontroli w zakresie wewnętrzny oraz doraźnym.

Kontrola wewnętrzna dotyczy działalności wydziałów i innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Kontrola w zakresie doraźnym obejmuje badanie spraw zlecanych przez Wojewodę Wicewojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu.

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną do Oddziałów należy:

1. opracowywanie i kierowanie do kontrolowanych podmiotów wystąpień pokontrolnych oraz czuwanie nad terminową i prawidłową ich realizacją;

2. opracowywanie projektów wniosków do właściwych organów o wszczęcie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karnego w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo, a także skarbowego w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo;

3. badanie spraw zlecanych przez Wojewodę, Wicewojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu w ramach kontroli doraźnych.

Wykonywane zadania przez Oddział Kontroli Finansowej oraz Oddział Koordynacji i Realizacji Kontroli głównie skupiają się na przeprowadzaniu kontroli, co, zobowiązuje je, dodatkowo do sporządzania, po zakończeniu każdego roku, wykonania sprawozdania z prowadzonej działalności kontrolnej oraz przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z prowadzonej działalności kontrolnej w Urzędzie.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:38:16 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-02-07 o godzinie: 10:16:36 przez użytkownika Joanna Bassa
publikacja treści wykonana dnia: 2018-02-07 o godzinie: 10:16:36 przez użytkownika Joanna Bassa
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 23311 razy.
historia wersji:
2018-02-07, 10:16:36 - Joanna Bassa
2017-04-19, 12:18:41 - Joanna Bassa
2016-12-02, 10:58:28 - Joanna Bassa
2016-08-09, 14:51:23 - Edyta Mastalerz
2016-08-09, 10:43:56 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 14:58:27 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 14:49:02 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 14:07:12 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 14:01:36 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 13:54:28 - Edyta Mastalerz
2016-08-04, 13:49:46 - Edyta Mastalerz
2016-07-19, 12:22:35 - Edyta Mastalerz
2016-07-19, 12:20:33 - Edyta Mastalerz
2016-07-19, 12:19:46 - Edyta Mastalerz
2016-07-19, 12:17:08 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:24:52 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:23:07 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:22:08 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:15:11 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:13:14 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:10:42 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:04:58 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 14:02:27 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 13:46:02 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 13:34:37 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 13:31:45 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 13:30:37 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 12:46:52 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 12:46:25 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 12:45:09 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 12:44:19 - Edyta Mastalerz
2016-07-18, 12:43:56 - Edyta Mastalerz
2016-04-18, 14:48:44 - Anna Podgórna
2016-04-18, 10:51:34 - Paweł Pacała
2016-04-14, 12:53:42 - Piotr Pieleszek
2016-02-12, 10:41:01 - Bartosz Herman
2015-02-17, 13:58:52 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:22:48 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:23:19 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:20:47 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:16:52 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:09:57 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:04:35 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:04:10 - Piotr Pieleszek
2014-12-15, 10:02:20 - Piotr Pieleszek
2013-01-31, 09:57:19 - Paweł Pacała
2013-01-31, 09:56:59 - Paweł Pacała
2012-10-09, 15:20:54 - Bartosz Herman
2012-07-04, 09:24:10 - Bartosz Herman
2012-06-29, 11:20:56 - Anna Podgórna
2012-06-25, 13:21:25 - Piotr Pieleszek
2012-05-23, 08:49:27 - Bartosz Herman
2012-04-17, 14:56:54 - Piotr Pieleszek
2011-09-29, 12:29:19 - System Administrator
2011-05-16, 14:33:03 - System Administrator
2011-05-13, 13:30:43 - System Administrator
2011-05-06, 10:38:16 - System Administrator
cofnij do druku na górę