ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2016-01-29

Praca, praktyka, szkoleniaWolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej

 

 

 1. Wolne stanowiska w służbie cywilnej
 2. Wolne stanowiska
 3. Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej
 4. Wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 5. Wyniki naboru na inne stanowiska
 6. Wzory formularzy
 7. Konkursy

 


Wolne stanowiska w służbie cywilnej

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.):

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 cytowanej ustawy,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (link: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze)
 
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy wywieszane są także na tablicy ogłoszeń Biura Organizacji i Kadr (drugie piętro, obok pok. 283).

Osoby ubiegające się o pracę mogą złożyć ofertę ze wskazaniem konkretnego stanowiska, na które ogłoszony został nabór. Ponadto obowiązują następujące zasady:
 1. osoby zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego zawiadamiane są o terminie rozmów kwalifikacyjnych bądź innej formie rekrutacji,
 2. oferty osób, które nie zostały zakwalifikowane do zatrudnienia można odebrać w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji w Biurze Organizacji i Kadr pok. 281, po tym terminie oferty zostaną zniszczone,
 3. oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.

W przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę w służbie cywilnej, umowę o pracę zawiera się na czas określony, na okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która ukończyła służbę przygotowawczą i otrzymała pozytywną ocenę, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, a także z osobą zatrudnioną w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1. cytowanej ustawy.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Dyrektor generalny urzędu określa zakres i czas trwania służby przygotowawczej na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony

Opinia dotyczy poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy.

Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 
Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.
 
O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może się ubiegać osoba, która:
 1. jest pracownikiem służby cywilnej,
 2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,
 3. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 4. zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
 5. jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 
Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w urzędzie wojewódzkim są stanowiska: dyrektora generalnego urzędu, dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów.
Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających obsadzenie stanowiska. Obsadzenie stanowiska zastępcy dyrektora wydziału może nastąpić bez przeprowadzania naboru w drodze przeniesienia członka korpusu służby cywilnej spełniającego wymagania na to stanowisko oraz posiadającego ostatnią pozytywną ocenę okresową na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, sporządzoną w okresie 24 miesięcy poprzedzających przeniesienie.
Obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków.
 
Wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która:
 1. posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 2. nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 3. posiada kompetencje kierownicze,
 4. posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych – w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu,
 5. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych – w przypadku ubiegającej się o stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora wydziału,
 6. spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w odrębnych przepisach.
Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej przeprowadza zespół powołany przez Szefa Służby Cywilnej - w przypadku naboru na stanowisko dyrektora generalnego urzędu.
Dyrektor generalny urzędu powołuje zespół w przypadku naboru na stanowiska dyrektorów wydziałów oraz ich zastępców.
Informacje o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zasady dotyczące organizacji staży/przygotowania zawodowego osób bezrobotnych:
 1. Osoba ubiegająca się o staż/przygotowanie zawodowe w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 2. Warunkiem ubiegania się o staż/odbycie przygotowania zawodowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest złożenie do Dyrektora Generalnego Urzędu (pok. 5) życiorysu, listu motywacyjnego zawierającego propozycję komórki organizacyjnej, w której bezrobotny chciałby odbyć staż/przygotowanie zawodowe.
 3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmuje decyzję o zorganizowaniu stażu/przygotowania zawodowego, po wcześniejszym, zasięgnięciu opinii Dyrektora właściwego Wydziału ZUW.
 4. O ostatecznej decyzji każdy aplikujący zostaje poinformowany telefonicznie. W przypadku decyzji pozytywnej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie sporządza i wysyła wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu /przygotowania zawodowego,
 5. Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnego do stażu/przygotowania zawodowego w ZUW,
 6. Osoba rozpoczynająca staż/przygotowanie zawodowe w ZUW jest zobowiązana do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ppoż.
 7. Każdemu stażyście/osobie odbywającej przygotowanie zawodowe przydzielony jest opiekun,
 8. Każdy stażysta/ osoba odbywająca przygotowanie zawodowe otrzymuje indywidualnie przygotowany program stażu/przygotowania zawodowego,
 9. Po zakończeniu stażu /przygotowania zawodowego bezrobotny ma obowiązek przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy:
 • opinię ZUW na temat stażysty/osoby odbywającej przygotowanie zawodowe,
 • kartę stażu/ przygotowania zawodowego,
 • zaświadczenie o niepobieraniu innego wynagrodzenia niż w związku z odbywaniem stażu/ przygotowania zawodowego,
 • listę obecności.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2016-01-29 o godzinie: 08:34:35 przez użytkownika Paweł Pacała

cofnij do druku na górę