ZUW Szczecin
obsuga osb niepenosprawnych strona w wysokim kontrascie informacje w jzyku migowym ZUW na instagramie informacje w jzyku angielskim informacje w jzyku rosyjskim Biuletyn Informacji Publicznej
Zdrowie:
Defibrylator AED
Konsultanci wojewódzcy
Medycyna szkolna
Naczelny Lekarz Uzdrowiska
Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
Opieka okołoporodowa
Partnerstwo dla transplantacji
Promocja zdrowia
Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów
Specjalizacje medyczne
Statystyka medyczna
Turnusy rehabilitacyjne
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie
Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS
Zobowiązania SPZOZ

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-09-03

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach:

1.       Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2.       Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3.       Komisji wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)

4.       Komisji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (MSWiA)

oraz piąty system – system orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

 

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne.

 

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja.

 

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

1.   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),

2.   rozporządzenie Ministra Pracy   Polityki  Społecznej   dnia   lutego  2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

3.   rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),

4.   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

 

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

 

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje aktualnie 18 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 

L.p.

Nazwa Zespołu

adres siedziby

numer telefonu, fax

obszar działania

imię i nazwisko przewodniczącego

1

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie

78-200 Białogard

Plac Wolności 1

tel/fax 094-312-88-88

powiat białogardzki

Agnieszka Brand

2

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Choszcznie

73 - 200 Choszczno ul. Chrobrego 27A

tel. 095-765-78-40

fax 095-765-25-78

powiat choszczeński

Maria Jędrzejczyk

3

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie ul. Chrobrego 4

tel. 094-363-37-62

fax 094-363-60-64

powiat drawski

Zofia Szymczak

4

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

72-100 Goleniów

ul. Niepodległości 1

tel. 091-418-36-08

fax 091-418-25-30

powiat goleniowski

Krzysztof Czerwiński

5

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Gryficach

72-300 Gryfice

ul. Koszarowa 1

tel. 091-852-59-04

fax 091-384-27-31

powiat gryficki

i kamieński

Wiesław Dąbrowski

6

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

74-100 Gryfino

ul. Łużycka 91

tel./fax 091-416-20-17

wew. 117

powiat gryfiński

Marianna Kołodziejska - Nowicka

7

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

75-620 Koszalin

ul. Racławicka 13

tel 094-342-83717

lub 094-342-83-48

fax 094-346-22-61

powiat koszaliński

Beata Lubczyk

8

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

ul. Kamienna 3 (siedziba) Plac Ratuszowy 1 (korespondencja)

tel/fax 094-354-80-66

powiat kołobrzeski

Agnieszka Domańska

9

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

74-300 Myślibórz

ul. Północna 15

tel. 095-747-90-69

fax 095-747-36-72

powiat myśliborski

Jacek Mazurowski

10

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

72- 010 Police

ul. Tanowska 8

tel. 091-432-81-51

fax 091-317-89-00

powiat policki

Anna Irek

11

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

74 - 200 Pyrzyce

ul. Lipiańska 4

tel. 091-881-13-19

fax 091-886-32-13

powiat pyrzycki

Lucyna Kozioł

12

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

76 - 100 Sławno

ul. Sempołowskiej 2A

tel.059-810-64-17

fax 059-810-64-01

powiat sławieński

Andrzej Granisz

13

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie z siedzibą w Świdwinie

78 - 300 Świdwin

ul. Drawska 38

tel/fax 094-365-70-37

powiat świdwiński

Iwona Deka

14

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku

78 - 400 Szczecinek

ul. Wiatraczna 1

tel. 094-713-71-00

fax 094-713-71-01

powiat szczecinecki

Monika Bajer

15

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1

tel. 091-480-49-03

fax 091-480-48-46

powiat stargardzki

i łobeski

Joanna Banaszewska

16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

78 - 600 Wałcz

ul. Dąbrowskiego 6

tel. 067-387-25-20

fax 067-387-25-21

powiat wałecki

Joanna Mackiewicz

17

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

70-506 Szczecin

ul. Starzyńskiego 2

tel/fax 091-488-53-79

Miasto Szczecin

i Miasto Świnoujście

Lidia Gugała

18

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

75-322 Koszalin

ul. Podgórna 16

tel. 094-341-92-65 tel/fax 094-341-92-64

Miasto Koszalin

Małgorzata Stachowiak

   

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

-     orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

-     orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,

-     orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób, które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

 

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie – jako druga instancja

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27, pok. 522 - 535 (V piętro)
tel./fax (091) 81-40-296

 

Posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu odbywają się w budynku:

NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27.

 

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pani Iwona Didoszak

Telefon: 091 81 40 297

 

W myśl art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

 

1.   Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:

a)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

c)   szkoleniu członków powiatowych zespołów,

d)   udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:

a)    powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów,

b)    wojewódzkiego zespołu.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-09-03 o godzinie: 09:09:09 przez użytkownika Tomasz Zarębski