ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-09-03

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach:

1.       Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2.       Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3.       Komisji wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)

4.       Komisji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (MSWiA)

oraz piąty system – system orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

 

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne.

 

Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja.

 

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

1.   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),

2.   rozporządzenie Ministra Pracy   Polityki  Społecznej   dnia   lutego  2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

3.   rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),

4.   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

 

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja

 

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje aktualnie 18 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 

L.p.

Nazwa Zespołu

adres siedziby

numer telefonu, fax

obszar działania

imię i nazwisko przewodniczącego

1

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie

78-200 Białogard

Plac Wolności 1

tel/fax 094-312-88-88

powiat białogardzki

Agnieszka Brand

2

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Choszcznie

73 - 200 Choszczno ul. Chrobrego 27A

tel. 095-765-78-40

fax 095-765-25-78

powiat choszczeński

Maria Jędrzejczyk

3

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie ul. Chrobrego 4

tel. 094-363-37-62

fax 094-363-60-64

powiat drawski

Zofia Szymczak

4

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

72-100 Goleniów

ul. Niepodległości 1

tel. 091-418-36-08

fax 091-418-25-30

powiat goleniowski

Krzysztof Czerwiński

5

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Gryficach

72-300 Gryfice

ul. Koszarowa 1

tel. 091-852-59-04

fax 091-384-27-31

powiat gryficki

i kamieński

Wiesław Dąbrowski

6

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

74-100 Gryfino

ul. Łużycka 91

tel./fax 091-416-20-17

wew. 117

powiat gryfiński

Marianna Kołodziejska - Nowicka

7

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

75-620 Koszalin

ul. Racławicka 13

tel 094-342-83717

lub 094-342-83-48

fax 094-346-22-61

powiat koszaliński

Beata Lubczyk

8

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

ul. Kamienna 3 (siedziba) Plac Ratuszowy 1 (korespondencja)

tel/fax 094-354-80-66

powiat kołobrzeski

Agnieszka Domańska

9

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

74-300 Myślibórz

ul. Północna 15

tel. 095-747-90-69

fax 095-747-36-72

powiat myśliborski

Jacek Mazurowski

10

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

72- 010 Police

ul. Tanowska 8

tel. 091-432-81-51

fax 091-317-89-00

powiat policki

Anna Irek

11

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

74 - 200 Pyrzyce

ul. Lipiańska 4

tel. 091-881-13-19

fax 091-886-32-13

powiat pyrzycki

Lucyna Kozioł

12

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

76 - 100 Sławno

ul. Sempołowskiej 2A

tel.059-810-64-17

fax 059-810-64-01

powiat sławieński

Andrzej Granisz

13

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie z siedzibą w Świdwinie

78 - 300 Świdwin

ul. Drawska 38

tel/fax 094-365-70-37

powiat świdwiński

Iwona Deka

14

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku

78 - 400 Szczecinek

ul. Wiatraczna 1

tel. 094-713-71-00

fax 094-713-71-01

powiat szczecinecki

Monika Bajer

15

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1

tel. 091-480-49-03

fax 091-480-48-46

powiat stargardzki

i łobeski

Joanna Banaszewska

16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

78 - 600 Wałcz

ul. Dąbrowskiego 6

tel. 067-387-25-20

fax 067-387-25-21

powiat wałecki

Joanna Mackiewicz

17

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

70-506 Szczecin

ul. Starzyńskiego 2

tel/fax 091-488-53-79

Miasto Szczecin

i Miasto Świnoujście

Lidia Gugała

18

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

75-322 Koszalin

ul. Podgórna 16

tel. 094-341-92-65 tel/fax 094-341-92-64

Miasto Koszalin

Małgorzata Stachowiak

   

Powiatowe Zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

-     orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

-     orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,

-     orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób, które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

 

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie – jako druga instancja

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27, pok. 522 - 535 (V piętro)
tel./fax (091) 81-40-296

 

Posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu odbywają się w budynku:

NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, ul. Dubois 27.

 

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Pani Iwona Didoszak

Telefon: 091 81 40 297

 

W myśl art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

 

1.   Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:

a)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

c)   szkoleniu członków powiatowych zespołów,

d)   udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:

a)    powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów,

b)    wojewódzkiego zespołu.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-09-03 o godzinie: 09:09:09 przez użytkownika Tomasz Zarębski

cofnij do druku na górę