ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek energetyczny
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-06-23

Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w w/w ustawie:

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

 -  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.


Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

 

 
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.  dla gospodarstwa
domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,48 zł/miesiąc

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego na wniosek, który będzie publikowany w aplikacji SAC- pomoc społeczna. Gminy mają również obowiązek przekazania wniosku w formie papierowej, podpisany przez wójta, burmistrza, prezydenta. Zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane co kwartał w terminach:

• do dnia 15 grudnia każdego roku na I kwartał;

• do dnia 15 marca każdego roku na II kwartał;

• do dnia 15 czerwca każdego roku na III kwartał;

• do dnia 15 września każdego roku na IV kwartał.
 

Dotacje na dany kwartał będą przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach.

W przypadku gdy zawnioskowane środki przez gminę na ww. cel nie będą wystarczające w związku z większa liczbą złożonych wniosków przez uprawnionych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej istnieje możliwość zwiększenia kwoty dotacji we wniosku w następnym kwartale w celu wyrównania niedoboru środków wynikającego z rzeczywistej kwoty przyznanych dodatków. Natomiast nadmiar środków może być wykorzystany w następnym kwartale z wyjątkiem nadpłaty za rok kalendarzowy, która musi być zwrócona do 20 styczna następnego roku.

Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-06-23 o godzinie: 15:15:08 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę