ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dzienniki Urzędowe
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-10-31

Dzienniki UrzędoweDzienniki Urzędowe Województwa ZachodniopomorskiegoWydawca:
Wojewoda Zachodniopomorski

 

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380 

 

Druk i rozpowszechnianie:
 
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa, Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,  
                    tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.pl


Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:


na podstawie nadesłanego zamówienia: 

 1. w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
  w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, tel. 91 430-33-80 
 2. w punktach sprzedaży:
 • Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  ul. Wały Chrobrego 4, pok. 139,  codziennie w godzinach 10:00 - 14:00,
 • Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7:30-15:30.

 

UWAGI:

 

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach:

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
   - codziennie w godzinach pracy bibliotek.

 

Wszystkie Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego dostępne są w punkcie sprzedaży w dniu publikacji.

 

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

 1. akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 2. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
  w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
 3. statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
 4. akty Prezesa rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę
  i organy administracji niezespolonej,
 5. wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego    przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
 6. porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
  • między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
 7. uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,   powiatu i województwa,
 8. obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
 9. rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 10. statut urzędu wojewódzkiego,
 11. inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowia przepisy szczególne.

W celu skierowania aktu normatywnego lub innego aktu prawnego albo orzeczenia sądu administracyjnego do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym należy przedstawić wniosek o jego ogłoszenie. Do wniosku należy dołączyć oryginał aktu podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ (w przypadku orzeczenia sądu – odpis orzeczenia) oraz trzy kopie oryginału. Na oryginale aktu obok podpisu organu umieszcza się pieczęć urzędową.

 

 Wraz z wnioskiem, dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, (...) również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm./. Dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony bezopiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

 

Podstawa prawna:  art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449 z późn. zm.).

 

 

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

 

Anna Podgórna – pok. 139

Tel. 91 43-03-380

Anna Zdybel- Al Heib – pok. 139

Tel. 91 43-03-677

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-10-31 o godzinie: 12:37:03 przez użytkownika Anna Podgórna

cofnij do druku na górę