ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dzienniki Urzędowe
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-12-02

Dzienniki UrzędoweDzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 


Wydawca:
Wojewoda Zachodniopomorski

 

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380 

 

 

 

Druk i rozpowszechnianie egzemplarzy z 2011 r.:
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa,

Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,  
tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu 31 grudnia 2011 r.
są dostępne na odrębnej stronie internetowej pod adresem:


http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 


Egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia:

 1. w pok. 139 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,
  ul. Wały Chrobrego 4,
  70-502 Szczecin,
  tel. 91 430-33-80
  codziennie w godzinach 7:30-15:30,
 2. w pok. 100, Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
  ul. Andersa 34,
  codziennie w godzinach 7:30-15:30.


Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

 • codziennie w godzinach pracy
 • do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w pokoju 117.


Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

 • akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 • akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy, statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
 • akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 • wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
 • porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: między jednostkami samorządu terytorialnego, między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
 • uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa,
 • obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • statut urzędu wojewódzkiego, i
 • nne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowia przepisy szczególne.


Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia, a także uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum jest ich odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.


Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:

 

 1. pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych”;
 2. pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
  a) umożliwia konwersję do pliku PDF,
  b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
 3. pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.


Podstawa prawna: art 13 i art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676) oraz § 5. ust. 1 Rozporządzeia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699).

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

 

 1. Anna Podgórna – pok. 139, tel. 91 43-03-380;
 2. Mirosław Chmielarz – pok. 139, tel. 91 43-03-677

 

Lista Dzienników Urzędowych:

 

 informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-12-02 o godzinie: 15:01:30 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę