ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-05-07

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
 

1) Podstawa prawna:

art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy


Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z Księgi Wieczystej (jeżeli nieruchomość ma urządzoną KW),
 • wykaz zmian gruntowych (jeżeli zmiany nastąpiły),
 • projekt podziału nieruchomości,
 • dokumenty świadczące o faktycznym władztwie publicznoprawnym gminy/powiatu/województwa nad nieruchomością na dzień 31 grudnia 1998r.
 • operat szacunkowy /w przypadku decyzji podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)
 
Pozostałe wymogi: brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,
 • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • 30 dni w przypadku w przypadku decyzji podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) 
 
Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna
ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty: brak

Uwagi: brak
 
2) Podstawa prawna:
art. 60 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)
 
Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek,
Przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.
Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:
 1. sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,
 2. karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,
 3. dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,
 4. wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
 5. wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,
 6. wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.
 
Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.
 
Pozostałe wymogi:brak
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,
 • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna
ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty: brak
 
Uwagi: brak
 

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-05-07 o godzinie: 15:27:31 przez użytkownika Marta Budnik

cofnij do druku na górę