ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-06-13

Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnegoPrzekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego
  1. Stosownie do art. 69 ust. 1a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późń. zm.) wojewodowie nadzorują wykonanie przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązku wynikającego z przepisu art. 69 ust. 1 przywołanej ustawy, t.j. składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
  2. Sposób realizacji tego obowiązku oraz zakres składanej informacji jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 4 grudnia 2003 r., Nr 206, poz. 2004). Jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałek województwa oraz organy wykonawcze związków jednostek samorządu terytorialnego) wymaganą ustawą informację za rok kalendarzowy, winny złożyć na zasadach określonych w cytowanym rozporządzeniu. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór formularza, który po odpowiednim wypełnieniu, stanowi informację o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego. Istnieje także możliwość pobrania formularza w wersji elektronicznej ze strony internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem www.msp.gov.pl.
  3. Obok informacji o prywatyzacji i przekształceniach mienia komunalnego za każdy kolejny rok kalendarzowy, równolegle (§ 2 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia) należy przekazać informację o stanie mienia komunalnego, załączoną do ostatniego projektu uchwały budżetowej przedstawionego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
  4. Stosownie do przepisów rozporządzenia, przekazanie przedmiotowych informacji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz do wiadomości Wojewody Zachodniopomorskiego, powinno być zrealizowane zarówno w formie druku, jak i zapisu elektronicznego, w terminie do 31 marca każdego roku.
  5. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach merytorycznych udzielają wytypowani pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa, w Departamencie Analiz i Prognoz – Renata Karwowska tel. 22 628-62-33, adres e-mailowy renata.karwowska@msp.gov.pl. oraz Arkadiusz Piotrowski tel. 22 695-82-95, adres e-mailowy arkadiusz.piotrowski@msp.gov.pl.

 

Więcej informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-06-13 o godzinie: 14:35:04 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę