ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-06-13

Wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej jednostce samorządu terytorialnego w postaci ulgi w spłacie należnościKarta informacyjna; Nazwa procedury: "Wnioskowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie pomocy publicznej i przyznanie ulgi w spłacie należności poprzez: odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie lub jednorazowe wstrzymanie na okres nie dłuższy niż 30 dni egzekucji administracyjnej należności o charakterze pieniężnym realizowanej na podstawie tytułów wykonawczych"

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009

załącznik nr 7 do procedury nr 0132/1, wydanie 1, zmiana 1

 

 

Nazwa procedury:

Wnioskowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie pomocy publicznej i przyznanie ulgi w spłacie należności poprzez: odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie lub jednorazowe wstrzymanie na okres nie dłuższy niż 30 dni egzekucji administracyjnej należności o charakterze pieniężnym realizowanej na podstawie tytułów wykonawczych

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

oraz akty wykonawcze do ustaw i przepisy UE w zakresie pomocy publicznej m.in.:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.)


więcej informacji na: http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY - powinny być aktualne, a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeby przyznania ulgi wraz z wskazaniem rodzaju ulgi oraz propozycji kwot i terminów spłaty należności Skarbu Państwa
 • dodatkowe dokumenty na potwierdzenie faktów przywołanych w złożonym wniosku, celem uzasadnienia istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego
 • dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo - finansową JST (opis sytuacji gospodarczo-finansowej jednostki z załączeniem np. prognozy długu publicznego do projektu budżetu bądź wieloletniej prognozy finansowej JST, bilansów z wykonania budżetu JST za ostatnie 3 lata, informacji finansowej dotyczącej wykupu papierów wartościowych, ostatnich sprawozdań np. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST, Rb-Z o stanie zobowiązań)
 • formularz zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz.413) w przypadku ubiegania się o pomoc pomoc de minimis, pomoc inną niż pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

POZOSTAŁE WYMOGI

 • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Finansów i Budżetu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa

KONTAKT fb@szczecin.uw.gov.pl

tel.:  91-430-3451
fax.: 91-430-3338Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Opłaty: Brak

Jednostki samorządu terytorialnego zwalnia się z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).Uwagi:
Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-43-03-451 nr fax-u 91-43-03-338.Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

FB.3.TM-0133-1/3/2011


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-06-13 o godzinie: 14:04:09 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę