ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-10-31

Wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej jednostce samorządu terytorialnego w postaci ulgi w spłacie należnościKarta informacyjna; Nazwa procedury: "ROZPTRYWANIE WNIOSKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ I PRZYZNANIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI"

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009

załącznik nr 7 do procedury nr 0132/1, wydanie 1, zmiana 2

 

 

Nazwa procedury:

 

 

Podstawa prawna:
·   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:
·   Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.)
Dodatkowe informacje są dostępne na:
http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:
 
WYMAGANE DOKUMENTY: Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.
 
Wniosek powinien zawierać: określenie należności której dotyczy, wskazanie rodzaju ulgi, propozycję kwot i terminów spłaty zobowiązania w ratach lub odroczonym terminie wraz z uzasadnieniem.
W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.
 
PRZYKŁADOWE DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:
·         dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo - finansową JST (opis sytuacji gospodarczo-finansowej jednostki z załączeniem np. prognozy długu publicznego do projektu budżetu bądź wieloletniej prognozy finansowej JST, bilansów z wykonania budżetu JST za ostatnie 3 lata, informacji finansowej dotyczącej wykupu papierów wartościowych, ostatnich sprawozdań np. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST, Rb-Z o stanie zobowiązań),
·         wszelkie dodatkowe dokumenty mogące potwierdzić informacje i fakty przywołane w złożonym wniosku,
 
POZOSTAŁE WYMOGI
  • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311),
  • podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
Miejsce złożenia dokumentów:
NAZWA WYDZIAŁU
Wydział Finansów i Budżetu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa
 
KONTAKT fb@szczecin.uw.gov.pl
tel.: 91-430-3451
fax.: 91-430-3338

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.
 
Opłaty: Brak
Jednostki samorządu terytorialnego zwalnia się z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Uwagi:
Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-43-03-451 nr fax-u 91-43-03-338.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

FB.3.TM-0133-1/3/2011

ROZPTRYWANIE WNIOSKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ I PRZYZNANIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-10-31 o godzinie: 15:23:42 przez użytkownika Tomasz Majkowski

cofnij do druku na górę