ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-05-29

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.


Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.

 

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
 • odroczenia terminu płatności,
 • rozłożenia należności na raty,
 • umorzenia całości lub części należności,
 1. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo - finansową wraz z opisem sytuacji gospodarczo-finansowej jednostki z załączeniem np.:
 • prognozy długu publicznego do projektu budżetu,
 • wieloletniej prognozy finansowej JST,
 • bilansów z wykonania budżetu JST za ostatnie 3 lata,
 • informacji finansowej dotyczącej wykupu papierów wartościowych,
 • ostatnich sprawozdań (Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-Z o stanie zobowiązań),
 1. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w złożonym wniosku.


Wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinien zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego jednorazowe wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Kontakt.
fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 430 35 28
tel. 91 430 34 51
fax. 91 430 33 38

Tryb odwoławczy.
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525),
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
6. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.
 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-05-29 o godzinie: 11:16:50 przez użytkownika Tomasz Majkowski

cofnij do druku na górę