ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-06-11

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.
 

ROZPTRYWANIE WNIOSKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY PUBLICZNJE I PRZYZNANIA ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI


Podstawa prawna:

·   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

 

·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

·   Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

 

oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:

·   Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.)

 


Dodatkowe informacje są dostępne na:

http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.

 

 

Wniosek powinien zawierać: określenie należności której dotyczy, wskazanie rodzaju ulgi, propozycję kwot i terminów spłaty zobowiązania w ratach lub odroczonym terminie wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

·        dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo - finansową JST (opis sytuacji gospodarczo-finansowej jednostki z załączeniem np. prognozy długu publicznego do projektu budżetu bądź wieloletniej prognozy finansowej JST, bilansów z wykonania budżetu JST za ostatnie 3 lata, informacji finansowej dotyczącej wykupu papierów wartościowych, ostatnich sprawozdań np. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST, Rb-Z o stanie zobowiązań),

·        wszelkie dodatkowe dokumenty mogące potwierdzić informacje i fakty przywołane w złożonym wniosku,

 

POZOSTAŁE WYMOGI

  • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311),
  • podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
    (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312)
    .


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

NAZWA WYDZIAŁU

 

Wydział Finansów i Budżetu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa

 

 

KONTAKT

 

fb@szczecin.uw.gov.pl
tel.:  91-430-3451
fax.: 91-430-3338


Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.
 

 

 

Opłaty: Brak

Jednostki samorządu terytorialnego zwalnia się z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).


Uwagi:
Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-43-03-451 nr fax-u 91-43-03-338.


 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-06-11 o godzinie: 10:24:17 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę